TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ NGHỀ NGHIỆP

Việc giới thiệu phiên bản thân, công việc bằng giờ Anh hết sức phổ biến. Trong số trường hợp đó, bạn bắt buộc phải nắm được cỗ từ vựng giờ đồng hồ Anh và vận dụng thành thạo. Điều này sẽ giúp đỡ bạn sáng sủa hơn và ăn điểm trong đôi mắt đối phương. Đừng quên gìn giữ danh sách những từ vựng về công việc và nghề nghiệp mà TOPICA Native giới thiệu sau đây nhé!

1. Trường đoản cú vựng giờ Anh theo chủ đề Nghề nghiệp

Nếu chúng ta đang vận động trong lĩnh vực nhân sự, hay ai đang học từ vựng giờ Anh chắc chắn bạn nên nắm được cỗ từ vưng giờ Anh theo chủ thể nghề nghiệp. Đây là bộ từ vựng được áp dụng rất phổ biến. Kiên cố chắn các bạn sẽ cần đến lúc giới thiệu phiên bản thân hoặc khi làm quen chúng ta mới.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh về nghề nghiệp

Lĩnh vực quy định và An ninh

Bodyguard (ˈbɒdɪˌgɑːd): Vệ sĩ

Judge (ˈʤʌʤ): quan liêu tòa

Forensic scientist (fəˈrɛnsɪk ˈsaɪəntɪst): nhân viên pháp y

Lawyer (ˈlɔːjə): điều khoản sư nói chung

Barrister (ˈbærɪstə): khí cụ sư bào chữa

Magistrate (ˈmæʤɪstreɪt): quan liêu tòa sơ thẩm

Solicitor (səˈlɪsɪtə): ráng vấn pháp luật

Prison officer (ˈprɪzn ˈɒfɪsə): Công an sinh hoạt trại giam

Security officer (sɪˈkjʊərɪti ˈɒfɪsə): nhân viên cấp dưới an ninh

Customs officer (ˈkʌstəmz ˈɒfɪsə ): nhân viên hải quan

Policewoman (pəˈliːsˌwʊmən): Cảnh sát

Detective (dɪˈtɛktɪv): Thám tử

Lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin

Programmer (ˈprəʊgræmə): lập trình viên

Software developer (ˈsɒftweə dɪˈvɛləpə): Nhân viên phát triển phần mềm

Web develope (wɛb develope): Nhân viên phát triển mạng

Database administrator (ˈdeɪtəˌbeɪs ədˈmɪnɪstreɪtə): Nhân viên cai quản dữ liệu

Web designer (wɛb dɪˈzaɪnə): Nhân viên kiến tạo mạng

Lĩnh vực Tài chủ yếu – kinh doanh

Accountant (əˈkaʊntənt): Kế toán

Economist (i(ː)ˈkɒnəmɪst ): Nhà kinh tế tài chính học

Investment analyst (ɪnˈvɛstmənt ˈænəlɪst): Nhà đối chiếu đầu tư

Businessman (ˈbɪznɪsmən): Doanh nhân

Financial adviser (faɪˈnænʃəl ədˈvaɪzə): cầm cố vấn tài chính

Marketing director (ˈmɑːkɪtɪŋ dɪˈrɛktə): Gám đốc marketing


*

Từ vựng giờ Anh về lĩnh vực kinh doanh rất phổ biến


Lĩnh vực Y tế và công tác xã hội

Doctor (ˈdɒktə): bác sĩ

Paramedi: Trợ lý y tế

Psychiatrist (saɪˈkaɪətrɪst): Nhà tâm thần học

Dentist (ˈdɛntɪst): Nha sĩ

Physiotherapist (ˌfɪzɪəˈθɛrəpɪst): công ty trị liệu đồ dùng lý

Nurse (nɜːs): Y tá

Pharmacist (ˈfɑːməsɪst): Dược sĩ

Social worker (ˈsəʊʃəl ˈwɜːkə): nhân viên công tác làng mạc hội

Veterinary surgeon (ˈvɛtərɪnəri ˈsɜːʤən): bác bỏ sĩ thú y

Lĩnh vực buôn bán lẻ

Baker (beɪkə): Thợ có tác dụng bánh

Bookmaker (ˈbʊkˌmeɪkə): Nhà cái (trong cá cược)

Beautician (bjuːˈtɪʃən): nhân viên cấp dưới làm đẹp

Bookkeeper (ˈbʊkˌkiːpə): Kế toán

Florist (ˈflɒrɪst ): bạn trồng hoa

Cashier (kæˈʃɪə): Thu ngân

Shop assistant (ʃɒp əˈsɪstən): nhân viên bán hàng

Estate agent (ɪsˈteɪt ˈeɪʤənt): nhân viên cấp dưới bất hễ sản

Sales assistant (seɪlz əˈsɪstənt): Ttrợ lý cung cấp hàng

Shopkeeper (ˈʃɒpˌkiːpə): công ty cửa hàng

Tailor (ˈteɪlə): Thợ may

Store manager (stɔː ˈmænɪʤə): Người thống trị cửa hàng

Travel agent (ˈtrævl ˈeɪʤənt): nhân viên đại lý du lịch


Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được thương lượng trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Lĩnh vực công nghệ đời sống, thoải mái và tự nhiên và xã hội

Biologist (baɪˈɒləʤɪst): bên sinh đồ gia dụng học

Scientist (ˈsaɪəntɪst): nhà khoa học

Chemist (ˈkɛmɪst): đơn vị hóa học

Physicist (ˈfɪzɪsɪst): Nhà trang bị lý

Meteorologist (ˌmiːtiəˈrɒləʤɪst): công ty khí tượng học

Lab technician (læb tɛkˈnɪʃən): nhân viên cấp dưới phòng thí nghiệm

Botanist (ˈbɒtənɪst): đơn vị thực trang bị học

Researcher (rɪˈsɜːʧə): người làm nghiên cứu

Diplomat (ˈdɪpləmæt): nhà ngoại giao

Lĩnh vực Hành chính – cai quản lý

HR manager (eɪʧ-ɑː ˈmænɪʤə): Trưởng chống nhân sự

Personal assistant (ˈpɜːsnl əˈsɪstənt): Thư ký riêng

Project manager (ˈprɒʤɛkt ˈmænɪʤə): Trưởng phòng/ quản lý dự án

Office worker (ˈɒfɪs ˈwɜːkə): nhân viên cấp dưới văn phòng

Receptionist (rɪˈsɛpʃənɪst): Lễ tân

Telephonist (tɪˈlɛfənɪst): nhân viên trực năng lượng điện thoại

Recruitment consultant (rɪˈkruːtmənt kənˈsʌltənt): chuyên viên tư vấn tuyển dụng

Manager (ˈmænɪʤə): quản lý/ trưởng phòng

Secretary (ˈsɛkrətri): Thư ký

Lĩnh vực Lao hễ tay chân

Cleaner (ˈkliːnə): Lao công

Bricklayer (ˈbrɪkˌleɪə): Thợ xây

Carpenter (ˈkɑːpɪntə): Thợ mộc

Electrician (ɪlɛkˈtrɪʃən): Thợ điện

Mechanic (mɪˈkænɪk): Thợ sửa máy

Roofer (ˈruːfə): Thợ lợp mái

Glazier (ˈgleɪziə): Thợ đính thêm kính

Tiler (ˈtaɪlə): Thợ lợp ngói

Driving instructor (ˈdraɪvɪŋ ɪnˈstrʌktə): gia sư dạy lái xe

Masseuse (mæˈsɜːz): Nữ nhân viên cấp dưới xoa bóp

Groundsman (ˈgraʊndzmən): nhân viên cấp dưới trông coi sân bóng

Decorator (ˈdɛkəreɪtə): người làm nghề trang trí

Blacksmith (ˈblæksmɪθ): Thợ rèn

Gardener (ˈgɑːdnə): người làm vườn

Plumber (ˈplʌmə): Thợ sửa ống nước

Welde: Thợ hàn


Để test trình độ và nâng cao kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được thảo luận trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Xem thêm: Top 20+ Tựa Game Mobile Hay Nhất Hiện Nay, Top 16 Game Online Mobile Hay Nhất Hiện Nay 2021


Lĩnh vực Lữ hành và khách sạn

Cook (kʊk): Đầu bếp

Hotel manager (həʊˈtɛl ˈmænɪʤə ): làm chủ khách sạn

Chef (ʃɛf): Đầu nhà bếp chính

Tourist guide (ˈtʊərɪst gaɪd): hướng dẫn viên du lịch

Bartender (ˈbɑːˌtɛndə): Nhân viên giao hàng quầy bar

Bouncer (ˈbaʊnsə): đảm bảo an toàn (đứng nghỉ ngơi cửa)

Hotel porter (həʊˈtɛl ˈpɔːtə): nhân viên cấp dưới vận chuyển đồ ở khách sạn

Waitress (ˈweɪtrɪs): Bồi bàn


*

Nếu các bạn làm vào lĩnh vực du lịch thì bạn phải học các từ vựng giờ Anh


Các ngành nghề khác

Technicians (tɛkˈnɪʃənz): kỹ thuật viên

Engineer (ˌɛnʤɪˈnɪə): Kỹ sư

Lecturer (ˈlɛkʧərə): Giảng viên

Music teacher (ˈmjuːzɪk ˈtiːʧə): thầy giáo dạy nhạc

Train driver (treɪn ˈdraɪvə): người điều khiển tàu

Bus driver (bʌs ˈdraɪvə): người lái xe xe buýt

Flight attendant (flaɪt əˈtɛndənt): Tiếp viên mặt hàng không

Pilot (ˈpaɪlət): Phi công

Housewife (ˈhaʊswaɪf): Nội trợ

Politician (ˌpɒlɪˈtɪʃən): bao gồm trị gia

Factory worker (ˈfæktəri ˈwɜːkə): công nhân nhà máy

Translator (trænsˈleɪtə): Phiên dịch

Model (ˈmɒdl): fan mẫu

Choreographer (ˌkɒrɪˈɒgrəfə): Biên đạo múa

Editor (ˈɛdɪtə): biên tập viên

Journalist (ˈʤɜːnəlɪst): công ty báo

Writer (ˈraɪtə): nhà văn

Graphic designer (ˈgræfɪk dɪˈzaɪnə): Nhân viên thi công đồ họa

Artist (ɑːtɪst): Nghệ sĩ

Photographer (fəˈtɒgrəfə): Thợ ảnh

Playwright (ˈpleɪraɪt): đơn vị soạn kịch

Singer (ˈsɪŋə): Ca sĩ

Film director (fɪlm dɪˈrɛktə): Đạo diễn phim

Dancer (ˈdɑːnsə): Diễn viên múa


Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm tại TOPICA Native nhằm được bàn bạc trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

2. Mẫu mã câu sử dụng từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Nghề nghiệp

Nếu bạn có nhu cầu học trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh hiệu quả, bạn vừa yêu cầu nắm được bộ từ vựng, vừa gắng được giải pháp đặt câu. Tất cả như vậy chúng ta mới có thể ghi ghi nhớ từ vựng cùng cách thực hiện từ. Đây là một trong những trong những phương thức được các người đặc biệt quan trọng áp dụng cùng thành công.

Dưới đây, TOPICA Native sẽ bật mí cho mình một số mẫu câu thông dụng nhất lúc học từ vựng tiếng Anh về chủ đề nghề nghiệp. Thuộc theo dõi nhé!

Bạn làm việc ở đâu?

Với thắc mắc này chúng ta cũng có thể hỏi:

A: Where are you working? – Bạn làm việc ở đâu?

A: What company bởi vì you work for? – bạn đang làm việc cho công ty nào vậy?

Để vấn đáp cho câu hỏi này bạn có thể áp dụng một số cấu tạo như:

I work for + tên công ty/ tổ chức

B: I work for a media company – Tôi thao tác làm việc cho một doanh nghiệp truyền thông

B: I work for a foreign financial corporation – Tôi thao tác làm việc cho một tập đoàn lớn tài thiết yếu nước ngoài

 I’m a partner in + tên công ty/ tổ chức

B: I am a partner in a real estate corporation in Ho bỏ ra Minh thành phố – Tôi là member của một tập đoàn bđs ở tp Hồ Chí Minh

B: I am a partner in the Ministry of Investment – Tôi là thành viên của bộ đầu tư


*

Vận dụng từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh theo công ty đề công việc trong giao tiếp


Bạn làm cho ngành gì?

Với câu hỏi này, bạn cũng có thể hỏi:

A: What are you doing there? – chúng ta đang làm việc gì sinh hoạt đó?

A: What field are you working in? – Bạn thao tác làm việc ở ngành nào?

A: What kind of work are you doing? – bạn làm đang công việc gì vậy?

Để trả lời thắc mắc này chúng ta cũng có thể áp dụng một số cấu tạo sau:

I’m a/an + các bước mà bạn đang làm

B: I am a student – Tôi là sinh viên

B: I am a doctor – Tôi là chưng sĩ

 I work as a/an + công việc mà nhiều người đang làm

B: I work as a collector – Tôi đang là một trong những nhân viên thu mua

B: I work as an architect – Tôi đang là một trong kiến trúc sư

 I work in + quá trình bạn vẫn làm

B: I work in marketing – Tôi làm cho trong nghành nghề dịch vụ marketing

B: I work in real estate – Tôi làm trong nghành nghề bất động sản

B: I am unemployed – Tôi đang thất nghiệp

B: I don’t bởi vì any work currently – hiện tại tôi ko làm bất kể công vấn đề gì

Trên đây, TOPICA Native đã reviews đến bạn bộ trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh theo công ty đề nghề nghiệp thông dụng nhất. Cứng cáp chắn bạn sẽ dễ dàng vào khâu tiếp xúc hay gọi rõ kẻ thù đang vận động trong nghành gì. Đừng quên giữ giàng và áp dụng ngay bây giờ bạn nhé!

Bạn đang gặp gỡ khó khăn khi ghi nhớ bí quyết vận dụng những cụm tự trong giờ Anh? nhanh tay tìm hiểu phương pháp làm công ty tiếng Anh chỉ với 30 phút từng ngày tại đây.