Số Dân Ở Một Xã Hiện Nay Có 4000 Người

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Số dân tại một xã hiện nay có 4000 người.

Bạn đang xem: Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người

a) với mức tăng mỗi năm là cứ 1000 tín đồ thì tăng lên 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của làng đó tạo thêm bao nhiêu người.

b) nếu như hạ nút tăng mỗi năm xuống là cứ 1000 fan chỉ tăng thêm 15 người, thì sau 1 năm số dân của làng mạc đó tăng lên bao nhiêu người?


*

a) Sau 1 năm số dân của xóm đó tăng thêm là:

4000x1000:21=84 (người)

b)Nếu hạ nấc tăng, sau 1 năm số dân của xã kia chỉ tăng thêm là:

4000:1000x15=60 (người)

Đáp số:a) 84 người

b) 60 người


*

Tỉ lệ tăng dân sinh của xã kia là:

(21:1000=frac211000)(tổng số dân)

a) 1 năm sau số dân của xẫ đó tăng lên là:

(4000 imesfrac211000=84)(người)

Nếu hạ nút tăng thì tỉ lệ thành phần tăng số lượng dân sinh của xã kia là:

(15:1000=frac3200) (tổng số dân)

b) nếu hạ nấc tăng thì số dân của xã đó tăng thêm là:

(4000 imesfrac3200=60)(người)

Đ/s ....


Số dân ở 1 xã bây giờ có 4000 người.

a) với tầm tăng mỗi năm là cứ 1000 fan thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của xóm đó tạo thêm bao nhiêu người.

b) nếu hạ mức tăng từng năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉ tạo thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xóm đó tạo thêm bao nhiêu người?

a) Sau 1 năm số dân của thôn đó tạo thêm là:

4000x1000:21=84 (người)

b)Nếu hạ nút tăng, sau 1 năm số dân của xã kia chỉ tăng thêm là:

4000:1000x15=60 (người)

Đáp số:a) 84 người

b) 60 người


Sau 1 năm xã kia tăng số fan là:

4000:1000x21=84

Sau một năm xã kia hạ số bạn là:

4000:1000x15=60

Đáp số :a(84

b(60


a) Nếu với mức tăng đó thì sau một năm số dân của xã đó tăng:

4000 : 1000 x 21 = 84( tín đồ )

b) nếu hạ nấc tăng thì sau một năm số dân của xã kia tăng:

4000 : 1000 x 15 = 60 ( bạn )

Đáp số: a) 84 người

b) 60 người


4000nguoi thi gap 1000 nguoi so lan la : 4000: 1000 = 4 Sau mot phái mạnh so dan tang them la : 21 *4 = 48 tulam 25* 4 = 100


Số dân tại một xã bây chừ có 4000 người.

a) với mức tăng từng năm là cứ 1000 fan thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của làng mạc đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) ví như hạ nấc tăng từng năm xuống là cứ 1000 bạn chỉ tạo thêm 15 người, thì sau 1 năm số dân của buôn bản đó tăng thêm bao nhiêu người?


Số dân tại một xã bây giờ có 4000 người.

a) với mức tăng hằng năm là cứ 1000 bạn thì tạo thêm 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của làng mạc đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) ví như hạ mức tăng mỗi năm xuống là cứ 1000 fan chỉ tăng lên 15 người, thì sau một năm số dân của thôn đó tăng thêm bao nhiêu người?


Số dân tại một xã hiện giờ có 4000 bạn .

a) với tầm tăng mỗi năm là cứ 1000 tín đồ thì tăng lên 21 tín đồ , hãy tính xem một năm sau số dân của xóm đó tăng lên bao nhiêu fan .

Xem thêm: ‘Thăm Nguyễn Tấn Dũng’: Ông Nguyễn Thanh Nghị Trở Lại Làm Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng

b) nếu như hạ nấc tăng hằng năm xuống là cứ 1000 bạn chỉ tạo thêm 15 bạn , thì sau 1 năm số dân của làng đó tăng thêm bao nhiêu tín đồ .


Số dân ở một xã hiện giờ có 4000 người

a/ với khoảng tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính coi một năm tiếp nối số dân của xã tạo thêm bao nhiêu người?

b/ giả dụ hạ mức tăng từng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tạo thêm 15 người, thì sau một năm số dân của thôn đó tăng lên bao nhiêu người?


Số dân ở một xã bây chừ có 4000 người.

a> với tầm tăng mỗi năm là cứ 1000 tín đồ thì tăng 21 người , hãy tính xem 1 năm sau số dân của làng đó tăng lên bao nhiêu người.

b> nếu hạ nấc tăng từng năm xuống là cứ 1000 fan chỉtăng thêm 15 người , thì sau một năm số dân của làng đó tăng thêm bao nhiêu bạn ?


Số dân ở 1 xã hiện giờ có 4000 người.

A) với tầm tăng hằng năm là cứ 1000 bạn thì tạo thêm 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của buôn bản đó tăng lên bao nhiêu người.

B) nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân làng đó tạo thêm bao nhiêu người?


Số dân tại 1 xã bây chừ có 4000 người.

a,Với tăng mỗi năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 tín đồ , hãy tính xem 1 năm sau số dân của làng mạc đó tăng lên bao nhiêu người.

b,Nếu hạ nút tăng từng năm xuống là cứ 1000 bạn chỉ tạo thêm 15 người , thì sau đó 1 môt năm số dân của xã đó tạo thêm bao nhiêu người?


số dân của một xã bây chừ là 4000 người

a) với tầm tăng hằng năm là cứ 1000 tín đồ thì tạo thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng lên bao nhiêu người.

b)Nếu hạ mứchằng năm xuống là cứ 1000 bạn chỉ tăng lên 15 người, thì sau một năm số dân của làng mạc đó tạo thêm bao nhiêu người?


Số dân tại 1 xã bây chừ có 4000 người.

a: với mức tăng hằng năm là cứ 1000 bạn thì tăng thêm 21 người. Hãy tính xem 1 năm sau số dân cũa làng đó tăng thêm bao nhiêu ngưoi.

B. Ví như hạ mức tăng năm xuống là cứ 1000 bạn chỉ tăng lên 15 tín đồ , thì sau một năm số dân của thôn đó tạo thêm bao nhiêu người?