Ký hiệu nam nữ trong sinh học

Có một chữ thập black dưới vòng tròn đen. Đây là một hình tượng di truyền. Nó là một biểu tượng nữ. Trên các nền tảng không giống nhau, biểu tượng này sẽ có các color khác, chẳng hạn như hồng với cam. Nó đại diện cho