Cách Dùng Giới Từ In On At Trong Tiếng Anh

Cách dùng in on at hay gây các nhầm lẫn cùng sự khó hiểu cho tất cả những người học tiếng Anh, đặc biệt là những bạn mới bắt đầu học về ngữ pháp tiếng Anh. Để nắm bắt cách dùng 3 giới trường đoản cú này một giải pháp thuần thục nhất, toolboxsport.store đã thiết kế trong nội dung bài viết này một biện pháp kĩ càng nhất gồm thể. Mời độc giả tham khảo.

Bạn đang xem: Cách dùng giới từ in on at trong tiếng anh


In on at là gì?

Nghĩa của inTrong, ở, vì lẻ
Nghĩa của onTrên, gần
Nghĩa của atTại, ngơi nghỉ giữa, khi

Khi thực hiện tiếng Anh nói về thời hạn và địa điểm, có ba từ bé dại thường xuất hiện: in, on với at. đầy đủ từ phổ biến này được điện thoại tư vấn là giới từ chỉ ra quan hệ giữa nhị từ vào câu hoặc nhiều từ vào một câu. Một trong những giới từ bỏ khá dễ dàng hiểu đối với người học tiếng Anh khi nó tất cả nghĩa trực quan tiền như:

behind: phía sauover: trênunder: dướinext to: mặt cạnh

Nhưng phần đa giới từ hai chữ cái nhỏ tuổi này bên cạnh đó tạo ra sự nhầm lẫn về ngữ nghĩa trong quy trình sử dụng. Dưới đấy là một vài quy tắc để giúp bạn hiểu khi nào nên sử dụng in, on cùng at trong một câu. Để mô tả thời hạn và địa điểm, những giới tự trong, trên và đi từ chung đến thay thể.


*
*
*
*
*

Bài tập về cách dùng IN ON AT

Dạng 1: Điền in, on, at theo thứ tự vào những chổ trống phù hợp nhất 

Câu 1. ……. The morning/ afternoon/ evening.

Câu 2.……. January/ February/ March/ April/ May/ June/ July/ August/ September/ October/ November/ December.

Câu 3.……. Monday/ Tuesday/ Wednesday/ Thursday/ Friday/ Saturday/ Sunday.

Câu 4.……. Tet holiday.

Câu 5.……. Christmas.

Câu 6.……. 1990/1991/1992 (năm).

Câu 7.……. Monday afternoon.

Câu 8.……. The spring/ summer/ winter/ autumn.

Câu 9.……. The future.

Câu 10.……. Birthday party.

Câu 11.……. Noon/ breakfast.

Câu 12.……. 20th November 2000.

Câu 13. ……. 15th October.

Đáp án

Câu 1. InCâu 7. On
Câu 2. InCâu 8. In
Câu 3. OnCâu 9. In
Câu 4. OnCâu 10. At
Câu 5. AtCâu 11. At
Câu 6. InCâu 12. On
Câu 13. On 

Dạng 2: Điền in, on, at theo lần lượt vào những chổ trống phù hợp nhất

Câu 1. ……. The farm

Câu 2. ……. Airport

Câu 3. ……. The hospital

Câu 4. ……. The air

Câu 5. ……. Australia/ London/ France (đất nước).

Câu 6. ……. HaNoi/ Ho bỏ ra Minh city

Câu 7. ……. School

Câu 8. ……. The sink/ bath.

Câu 9. ……. Work

Câu 10. ……. The concert

Đáp án

Câu 1. InCâu 6. In
Câu 2. AtCâu 7. At
Câu 3. InCâu 8. In
Câu 4. OnCâu 9. At
Câu 5. InCâu 10. At

Dạng 3: sử dụng in, on, at thích hợp điền vào câu mang lại hoàn chỉnh

Câu 1. I currently live _____ 210 Ly Thai to lớn Street, District 10, Ho đưa ra Minh City.

√ Đáp án: At

Câu 2. Jane’s grandmother lives _____ a farm _____ Chicago and sometimes she goes there khổng lồ visit her.

√ Đáp án: On – in

Câu 3. Why did Luca move to work _____ our company?

√ Đáp án: At

Câu 4. There are many excellent students _____ Harvard University. Và that is also the desire of many students around the world.

√ Đáp án: At

Câu 5. There aren’t any good channels _____ TV right now so I think we should go lớn the cinema.

√ Đáp án: On

Câu 6. My brother is married và lives _____ France so we rarely have time khổng lồ meet each other.

√ Đáp án: In

Câu 7. Berry had a oto accident yesterday so you can now meet her _____ the hospital. Please tương tác Berry’s relatives in advance.

√ Đáp án: At

Câu 8. mở cửa the page _____ 110 and follow the information it provides lớn answer the board questions.

√ Đáp án: On

Câu 9. Me & Jane are cooking to prepare for Kate’s birthday tiệc nhỏ tonight and she is _____ the bathroom.

√ Đáp án: In

Câu 10. My sister was born _____ November 11, 2001 và she is only 1 year younger than me.

√ Đáp án: On

Câu 11. _____ the morning, my parents used khổng lồ cycle around the park near my home. I sometimes go lớn the thể hình with them và have breakfast together.

√ Đáp án: In

Câu 12. I was born _____ South Korea but when I was 10 I moved lớn France và since then I have rarely visited my homeland.

Xem thêm: Những Bài Hát Về Mùa Thu Hà Nội Đẹp Nhất, Nhớ Mùa Thu Hà Nội

√ Đáp án: In

Câu 13. Kris often has lớn work overtime hours _____ night so his wife often brings late night food to lớn his office.

√ Đáp án: At

Câu 14. My quái vật had a meeting with his partner _____ 3pm this afternoon, but I still can’t tương tác him until now.

√ Đáp án: At 

Câu 15. My sister’s wedding will be held _____ September 25 so our family has started preparing everything right now.

√ Đáp án: On

Câu 16. _____ my town area, there are many poor households và sometimes sponsors come to help, donate for example rice, instant noodles, …

√ Đáp án: In

Câu 17. Pay attention to lớn be _____ time tomorrow because we plan khổng lồ meet a great partner.

√ Đáp án: On

Câu 18. Kenny plans to go to the US to study _____ February next year and I think maybe she will settle there for a long time.

√ Đáp án: In

Câu 19. There are a lot of watchmen protecting the celebrities _____ the concert so I can’t get my idol’s autograph.

√ Đáp án: At

Câu 20. There was a fallen tree lying horizontally _____ the road so traffic through the area was jammed for several hours.

√ Đáp án: On 

Câu 21. Look _____ the sky! Dawn is about to lớn appear. This is a beautiful and peaceful sight.

√ Đáp án: At

Câu 22. I dreamed of my lover _____ my dream and this made me feel really happy.

√ Đáp án: In

Câu 23. We need lớn implement the project as soon as possible because there are many competing brands emerging _____ the market.

√ Đáp án: In

Câu 24. _____ this year’s holiday, our family plans lớn have a trip abroad to lớn travel, & maybe Thailand, Singapore

√ Đáp án: On

Câu 26. Why don’t you have regular checkups _____ the hospital? I think it will be very necessary and help you take better care of yourself.

√ Đáp án: At

Câu 27. Jack is always the warmest, brave, most sincere man _____ my mind. No matter how he is, I will still love him.

√ Đáp án: In 

Câu 28. Tonight I will be staying at Kate’s house khổng lồ help decorate the house _____ preparation for her mother’s birthday party.

√ Đáp án: In

Câu 29. Please prepare some cakes and candies _____ the reception desk.

√ Đáp án: On

Câu 30. I lượt thích to play the piano _____ the evening because it is very quiet _____ the moment and I can easily enjoy the melody.

√ Đáp án: In – at 

Câu 31. There are lots of cartoons _____ TV tonight so our kids can watch them while we prepare dinner.

√ Đáp án: On

Dạng 4: Trắc nghiệm áp dụng in on at

Câu 1. My husband is very busy because he usually works from Monday lớn Saturday & sometimes _____ Sundays.

A. In

B. On

C. At

Câu 2. This building is expected to lớn be built within 7 years & will start construction _____ September 22 next year.

A. On

B. In

C. At

Câu 3. I think everyone should write down their ideas on paper because it’s hard to hear people talking _____ the same time.

A. On

B. In

C. At

Câu 4. Every day after a tiring day, I would ride my xe đạp around the lake khổng lồ relax và sip some coffee _____ the lake.

A. In

B. On

C. At

Câu 5. I completed the report myself _____ about 5 hours & then sent an e-mail to the leadership.

A. In

B. On

C. At

Câu 6. _____ 2003 Katy graduated with a bachelor’s degree from Harvard University và after about a year she was admitted khổng lồ the Amazon company.

A. On

B.in

C. At

Câu 7. Pay attention to lớn the dress code & attendance _____ work. This will shape your accountability & discipline.

A. On

B. In

C. At

Câu 8. _____ weekends, I used to lớn play chess with my grandfather on the porch while my grandmother would prepare cake & tea.

A. In

B. On

C. At

Câu 9. My mother is 50 years old this year. She plans khổng lồ retire for 3 years khổng lồ go _____ vacation with my dad.

A. On

B. In

C. At

Câu 10. I can’t see you _____ 7 o’clock because I have an urgent meeting right now.

A. In

B. On

C. At

Câu 11. I think this book is quite easy khổng lồ understand và has common words so I can read it _____ a day.

A. In

B. On

C. At

Câu 12. Because of the stormy weather, our flight khổng lồ France will be delayed for 3 hours. I am expected to be there _____ October 11.

A. On

B. In

C. At

Câu 13. Please type all this data into the file and send it khổng lồ Jack _____ 30 minutes because he is in urgent need of it.

A. On

B. In

C. At

Câu 14. Our company will have a tour in Vung Tau _____ September, so everyone should take advantage of finishing all tasks as soon as possible.

A. In

B. On

C. At

Câu 15. My younger sister excelled _____ the vị trí cao nhất 1 of the English speaking contest & was awarded a full scholarship to lớn study in the Netherlands.

A. In

B. On

C. At

Câu 16. Jane lives _____ that building & sometimes I visit her house sometimes.

A. On

B. In

C. At

Câu 17. I have a dinner meeting with my girlfriend _____ 7pm tonight so if you have any questions please liên hệ me after 9pm.

A. In

B. On

C. At

Câu 18. I just moved into London, so there is a lot to lớn do and decorate. I have hung a picture which bought at auction _____ the wall.

A. On

B. In

C. At

Câu 19. Present these foods _____ the living room and add a bit of flowers or champagne.

A. On

B. In

C. At

Câu 20. There were two alarm clocks that rang _____ the same time so my whole family was awake.

A. In

B. On

C. At

Câu 21. Amit is too short to reach the book _____ the shelf over there. I think he should have the staff help him.

A. On

B. In

C. At

Câu 22. You’ve been drinking too much alcohol tonight so you shouldn’t drive _____ night. Because I’m miễn phí now, I’ll drive you trang chủ first.

A. In

B. On

C. At

Câu 23. We can buy some milk and flour lớn make cakes _____ the supermarket, which is about 3 km away.

A. On

B. In

C. At

Câu 24. After a full meal, the cát will lie down _____ the sofa and enjoy a restful sleep.

A. On

B. In

C. At

Câu 25. We have a proposal contract with the partner _____ the moment so you prepare some documents & follow me khổng lồ meet them.

A. In

B. On

C. At

Hy vọng với bài xích hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng in on at sinh sống trên đã giúp bạn có được những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng nhất về 3 giới từ phổ cập này. Có thể phần giới tự trong giờ anh khá nhiều chủng loại và phức tạp, nhưng nếu bạn cần tò mò kĩ lưỡng hơn thì các bài tại mức độ cơ bản như gắng này nên nắm thật chắc. Chúc các bạn học tốt, đừng quên để lại bình luận dưới bài viết để toolboxsport.store khiến cho bạn nhé.