Bài tập tiếng anh về bộ phận cơ thể người

Dưới đó là chủ đề từ vựng giờ đồng hồ Anh chỉ khung người người thông dụng nhất cho tất cả những người học.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh về bộ phận cơ thể người

Học tập từ vựng tiếng Anh chủ thể này góp bạn dễ ợt gọi tên và diễn tả các bộ phận trên cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn thấy nặng nề phát âm hoặc cực nhọc ghi nhớ, nhiều khi lại nằm ở vụ việc khác.

Xem thêm: Dàn Ý Bài: Nghị Luận Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ ”, Nghị Luận Về Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ

Chúng ta có thể xem xét tham khảo phương thức luyện khẩu hình phân phát âm giờ đồng hồ Anh để có thể nghe và bắt trước trở nên thuận tiện hơn, dễ dàng ghi lưu giữ hơn.


*

Các thành phần trên cơ thể người


1.Từ vựng giờ Anh về các thành phần cơ thể tín đồ trên đầu

TÓC TAI
hair/heəʳ/tóc
part/pɑːt/ngôi rẽ
sideburns/ˈsaɪd.bɜːnz/tóc mai dài
ear/ɪəʳ/tai
KHUÔN MẶT
forehead/ˈfɒr.ɪd//ˈfɔː.hed/trán
cheek/tʃiːk/
nose/nəʊz/mũi
nostril/ˈnɒs.trəl/lỗ mũi
jaw/dʒɔː/hàm, quai hàm
beard/bɪəd/râu
mustache/mʊˈstɑːʃ/ria mép
RĂNG MIỆNG
lip/lɪp/môi
tongue/tʌŋ/lưỡi
tooth

teeth (số nhiều)

/tuːθ/

/tiːθ/

răng

nhiều loại răng, hàm răng

2.Tên các thành phần ở mắt bởi tiếng Anh

eyebrow/ˈaɪ.braʊ/lông mày
eyelid/ˈaɪ.lɪd/mi mắt
eyelashes/ˈaɪ.læʃis/lông mi
iris/ˈaɪ.rɪs/mống mắt
pupil/ˈpjuː.pəl/con ngươi

3. Thương hiệu các thành phần trên bàn tay cùng bàn chân

HAND – BÀN TAY
wrist/rɪst/cổ tay
knuckle/ˈnʌk.ļ/khớp đốt ngón tay
fingernail/ˈfɪŋ.gə.neɪl/móng tay
thumb/θʌm/ngón tay cái
index finger/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/ngón trỏ
middle finger/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/ngón giữa
ring finger/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/ngón treo nhẫn
little finger/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/ngón út
palm/pɑːm/lòng bàn tay
A FOOT – FEET (SỐ NHIỀU)BÀN CHÂN
ankle/ˈæŋ.kļ/mắt cá chân
heel/hɪəl/gót bàn chân
instep/ˈɪn.step/mu bàn chân
ball/bɔːl/xương khớp ngón chân
toe/təʊ/ngón chân
big toe/bɪg təʊ/ngón cái
little toe/ˈlɪt.ļ təʊ/ngón út
toenail/ˈtəʊ.neɪl/móng chân

4. Các phần tử phần thân bên trên cơ thể

face/feɪs/khuôn mặt
skin/skin/da
mouth/maʊθ/miệng
chin/tʃɪn/cằm
neck/nek/cổ
shoulder/ˈʃəʊl.dəʳ/vai
arm/ɑːm/cánh tay
upper arm/ˈʌp.əʳ ɑːm/cánh tay trên
elbow/ˈel.bəʊ/khuỷu tay
forearm/ˈfɔː.rɑːm/cẳng tay
armpit/ˈɑːm.pɪt/nách
back/bæk/lưng
chest/tʃest/ngực
waist/weɪst/thắt lưng/ eo
abdomen/ˈæb.də.mən/bụng
buttock/’bʌtək/mông
hip/hɪp/hông
leg/leg/phần chân

5. Những bộ phận bên phía trong cơ thể bởi tiếng Anh

brain/breɪn/não
spinal cord/spaɪn kɔːd/tuỷ sống
vein/veɪn/tĩnh mạch
artery/ˈɑː.tər.i/động mạch
throat/θrəʊt/họng, cuống họng
windpipe/ˈwɪnd.paɪp/khí quản
esophagus/ɪˈsɒf.ə.gəs/thực quản
lung/lʌŋ/phổi
liver/ˈlɪv.əʳ/gan
heart/hɑːt/tim
stomach/ˈstʌm.ək/dạ dày
intestines/ɪnˈtes.tɪns/ruột
kidney/ˈkɪd.ni/thận
pancreas/ˈpæŋ.kri.əs/tụy, tuyến tụy
bladder/ˈblæd.əʳ/bàng quang
muscle/ˈmʌs.ļ/bắp thịt, cơ
Thực hành với đoạn phim sau đây:

Còn bây giờ, các bạn hãy điền tên phần tử tương ứng trong hình vẽ:

*

Xoay quanh chủ đề này, buổi sau chúng ta tiếp tục rèn luyện những động từ, tính từ thể hiện các chuyển động trên trong tiếng Anh nhé!